Elements de transmissió

Project Info

Project Description

  • Cadena
  • Cinta transportadora
  • Cordo termosoldable
  • Corretja amb recobriment
  • Corretja cautxú
  • Corretja plana
  • Corretja poliuretà